Al het nieuws

CAO Tentoonstellingsbouw

Vandaag hebben partijen de laatste punten op de spreekwoordelijke I gezet om naar buiten te treden dat de cao Tentoonstellingsbouw verlengd wordt. Daarnaast melden we dat we snel gaan werken aan een nieuwe, toekomstbestendige cao, als ons dat als sector is gegund.

Cao Tentoonstellingsbedrijven verlengd tot en met eind 2021

In de zomer van 2019 zijn Cao partijen gestart met onderhandelingen over de verlenging van de Cao tentoonstellingsbedrijven per 2020. Kort na het opschorten daarvan in januari 2020, kwam de sector vanwege corona vrijwel volledig tot stilstand. In de afgelopen maanden hebben sociale partners diverse gesprekken gevoerd over het belang van Cao afspraken, overleven van de crisis, behoud van werkgelegenheid en perspectief voor de toekomst. Deze gesprekken hebben geleid tot een eindbod namens werkgevers. Omdat er geen stemmen tegen verlenging zijn binnen gekomen, werkgevers en FNV ook akkoord zijn, betekent dit dat het merendeel van de achterban van sociale partners heeft ingestemd met het eindbod en zodat de Cao nu definitief verlengd is.

De belangrijkste kenmerken van het akkoord:
- Looptijd tot 31 december 2021
- Prijscompensatie van 1,25% per 1 september
- Eenmalige uitkering van € 150,- (bruto & naar rato) bij de salarisbetaling van december 2021

Daarnaast worden in deze Cao de eerste stappen gezet naar de implementatie van een herzien functiegebouw. Afgelopen jaar is door sociale partners met leden gewerkt aan een helder en herkenbaar functiegebouw dat zorgt voor duidelijkheid over resultaatgebieden en competenties. Het nieuwe functiegebouw vormt de basis van de functionerings- en beoordelingscyclus en zorgt bovendien voor een objectieve vaststelling van salarissen en rechtvaardige salarisverhoudingen tussen collega’s.

Verder is de nadrukkelijke intentie uitgesproken, de gesprekken na de zomer direct voort te willen zetten over verlenging van de Cao vanaf 2022. De toekomst van de sector, gezond en aantrekkelijk om in te werken, zal daarbij een leidraad zijn. Indicatoren die richtinggevend kunnen zijn in deze gesprekken en als basis dienen voor nieuwe en betere afspraken, zijn

- de omzet in het 4e kwartaal van 2021

- het aantal werknemers en bedrijven in de sector

- faillissementen en bedrijfsbeëindigingen

- ontvangen steunmaatregelen

Sociale partners hebben, in navolging op de implementatie van het nieuwe functiegebouw, ook met elkaar afgesproken een beloningsonderzoek uit te laten voeren en de uitkomsten daarvan mee te wegen in de nieuw te maken afspraken.

‘We zijn blij dat we deze afspraken hebben kunnen maken en dat we met elkaar aan de slag gaan op een aantal specifieke, en voor alle betrokkenen, essentiële onderwerpen,’ aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

Sabine de Vries, bestuurder Fnv vult aan: ‘De noodzaak om met elkaar aan de slag te gaan, in het belang van werkgelegenheid en de branche, is nu groter dan ooit.‘ Roel van Dijk, bestuurder bij Cnv Vakmensen, tot slot; ‘De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, vormen een goede basis voor de toekomst, die we dan ook met vertrouwen tegemoet zien.’

Tot Slot

Het leek me goed om jullie, mogelijk zelfs nog voor de vakantie, op de hoogte te brengen van dit heugelijke feit. De afgelopen jaren zijn mogelijk niet prettig geweest en misschien is dat het nog wel niet. De Tentoonstellingsbouw is heel hard geraakt door de coronacrisis. Laten we hopen dat dit voorbij is, al zijn de signalen op dit moment weer niet goed. Voor nu, geniet van de vakantie en van elkaar, blijf gezond en na de vakantie kom ik weer bij jullie terug.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
06-53384473