Meerderheid leden stemt in met nieuwe cao Grh. in Bouwmaterialen (Hibin)

De leden van CNV Vakmensen die hebben gestemd op het onderhandelingsresultaat voor wijzigingen in de cao Groothandel in bouwmaterialen waren in meerderheid positief. Er zijn ook kritische kanttekeningen ontvangen maar vaak was een toelichting voldoende.

Vertraging door corona-uitbraak:
De cao-onderhandelingen werden in de maand maart uitgesteld als gevolg van de corona-uitbraak. In de maand juni zijn de onderhandelingen hervat maar was het voor de werkgevers nog te vroeg om een akkoord met de vakorganisaties te bereiken vanwege de “onzekere vooruitzichten”.
Door werkgevers is toen gezegd dat er over structurele loonsverhoging gesproken kon worden zodra er meer zekerheid zou zijn over de (overheids)maatregelen ten aanzien van het ondersteunen van onder andere de woningrenovatie en -nieuwbouw en effecten van de coronacrisis op de economie en de bouw in het bijzonder. De onderhandelingen zijn in de maanden september en oktober hervat en hebben geleid tot het onderhandelingsresultaat wat de leden van de vakorganisaties is voorgelegd.

De belangrijkste afspraken onder elkaar:

Looptijd:
Er is sprake van een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Inkomen:
Per 1 december 2020 wordt het vast overeengekomen salaris structureel verhoogd met 2% en heeft de werknemer die per die datum een dienstverband heeft in de zin van de cao recht op een eenmalige bruto uitkering van €350,-. De werknemer die in deeltijd werkt heeft recht op dit bedrag naar rato van zijn arbeidsduur en werknemers die in de loop van 2020 zijn aangesteld krijgen de eenmalige uitkering naar rato van de duur van hun dienstverband in dit jaar. De uitkering vindt in de maand december 2020 plaats.

Pilot nieuwe werktijdenregeling:
De pilot nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.2 cao zal in 2021 door cao-partijen worden geëvalueerd teneinde vast te stellen of en onder welke voorwaarden de regeling die daaraan ten grondslag ligt in de opvolgende cao als definitieve regeling kan worden opgenomen.

Art. 5.4 Recht op een vierdaagse werkweek:
  • Art. 5.4 zal worden gewijzigd: wat betreft de inhoud en opzet van de regeling zal worden aangesloten bij art. 5.3 Uitbetaling ATV dagen.
  • De regeling wordt als volgt: De tekst in artikel 5.4. vanaf “Zwaarwegende bezwaren” wordt vervangen door: “Een werknemer met een voltijdsbaan kan met de werkgever overeenkomen dat de ATV-dagen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt voor een vierdaagse werkweek. De werknemer die meent dat zijn verzoek ten onrechte is afgewezen kan zijn verzoek ter beoordeling voorleggen aan de Vaste Commissie uit art. 9.10 cao.”
  • Aan art. 9.10 zal daartoe worden toegevoegd: “Betreft het verzoek de argumenten waarmee een werkgever een vierdaagse werkweek afwijst, dan heeft de Vaste Commissie de taak na te gaan of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot zijn oordeel is gekomen.” Als de vaste commissie van oordeel is dat de werkgever onvoldoende valide argumenten heeft dient de werkgever gehoor te geven aan het verzoek van de werknemer.

Nieuwe onderhandelingen:
Door de omstandigheden werd deze cao erg laat in het jaar afgesloten en in januari 2021 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao met een looptijd vanaf 1 januari 2021 alweer. In de maand december zullen we je om  input vragen maar de inzetpunten van eerder dit jaar worden zo mogelijk (opnieuw) meegenomen.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.