Sterk verbeterd onderhandelingsresultaat cao Hibin

Na enig aandringen van onze kant werd er (aanvankelijk informeel) weer met de werkgevers gesproken. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we met de Hibin werkgevers tot een verbeterd onderhandelingsresultaat zijn gekomen welke we nu aan jou voorleggen.

Nog even het verloop van dit proces

Aan het einde van 2022 werd het eerste onderhandelingsakkoord door de leden afgewezen. We werden vervolgens door de werkgevers geconfronteerd met een zogenaamd eindbod. Dat eindbod was geen verbetering van het afgewezen onderhandelingsresultaat en daarmee leek een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in Bouwmaterialen buiten bereik.

Toen er onder de CNV-leden ook geen actiebereidheid werd getoond, hebben we er bewust maar even wat tijd voor genomen. Dat helpt soms enorm en dat bleek ook in dit geval. Op initiatief van CNV Vakmensen kon er begin maart weer met sociale partners worden gesproken over de ontstane situatie en de mogelijkheid er alsnog uit te komen. Tenslotte zijn zowel werknemers áls werkgever bij een nieuwe cao gebaat. En dat lijkt nu gelukt.

Nieuw onderhandelingsresultaat

Het is een onderhandelingsresultaat wat nu veel meer tegemoetkomt aan koopkrachtbehoud voor de medewerkers. Door de looptijd met 3 maanden (tot 1 april 2024) te verlengen was er meer ruimte voor een betere loonontwikkeling en dat nieuwe onderhandelingsresultaat leggen we jou nu voor.

  • Loonsverhoging: We spreken over een loonsverhoging van +/- 8,5%. Dat wordt bereikt door een verhoging van alle schalen met € 75,- en 6%. Door met dit bedrag de loonschalen te verhogen hebben de lager betaalde medewerkers naar verhouding een licht voordeel. De loonsverhoging is per 1 juli aanstaande. Dat heeft onder meer te maken met een zgn. algemeen verbindend verklaring die de minister van Sociale Zaken afgeeft en dat vraagt enige tijd. Die verklaring zorgt er voor dat álle werkgevers in de sector (dus ook de werkgevers die geen lid van Hibin zijn) hun medewerkers die loonsverhoging moeten uitkeren.
  • Eenmalige uitkering: Omdat er sprake is van inkomensverlies (de loonsverhoging vindt immers wat later dit jaar plaats) zal er een eenmalige uitkering worden verstrekt ter grootte van bruto € 1100,- voor de medewerkers die niet eerder een loonsverhoging ontvingen. De werknemers die wél eerder een loonsverhoging ontvingen (bij de meeste Hibin bedrijven is dit het geval) ontvangen een eenmalige compensatie van bruto € 350,-. Deze wordt zo snel mogelijk uitgekeerd.
  • Reiskostenregeling: Ook wordt in deze cao nu eindelijk een regeling voor reiskostenvergoeding opgenomen, waardoor álle medewerkers in de sector daar recht op hebben. Dat bleek nodig omdat het niet vanzelfsprekend was dat men reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontving.

Zie voor de uitwerking van de verschillende onderwerpen de tekst van het bijgevoegde onderhandelingsresultaat.

Je stem uitbrengen is belangrijk!

Je kunt je stem over dit onderhandelingsresultaat voor 27 maart 2023 uitbrengen. Laat ons weten wat je ervan vindt en maak gebruik van jouw recht te kunnen meebeslissen over de nieuwe cao-afspraken.

Overige onderwerpen

Er zijn veel meer onderwerpen, welke we met de werkgevers willen bespreken. Denk aan een vereenvoudiging van het generatiepact (80-90-100 regeling) en uitbreiding van mogelijkheden voor opleidingen, maar ook de nieuwe pensioenwetgeving waarvoor belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Daar gaan we tijdens de looptijd mee aan de slag en we zullen je daarover informeren.  


Downloads