Voortgang cao Enci, Mebin en Sagrex

In het overleg met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV heeft de directie aangegeven dat de eerstvolgende nieuwe cao een cao wordt die geldt voor de Heidelberg Cementgroep Nederland. Dus een cao die zowel geldt voor de werknemers van Enci als ook van Mebin en Sagrex. Eind november 2020 hebben wij de directie aangegeven om per 1 januari 2020 een overbruggings-cao met elkaar af te spreken. Dit omdat het ons inziens ook nog wel even tijd nodig zal hebben om te komen tot één cao. De insteek van de vakbonden is dat dit een cao wordt met een beperkte looptijd en we afspraken maken over een beperkt aantal onderwerpen zoals een loonsverhoging.

Net voor de kerst hebben we van jullie werkgever het bericht ontvangen dat zij ons verzoek aan de directie kenbaar hebben gemaakt. Echter, door omstandigheden is er nog geen gelegenheid geweest om dit verzoek inhoudelijk te kunnen bespreken en dat wij in januari een antwoord krijgen.

Cao Heidelberg Cement NL
Eerder hebben wij jullie met onze nieuwsbrief al geïnformeerd in gesprek te zijn over een nieuwe cao. De huidige cao liep af op 31 december 2020.
De wens van jullie directie is om te komen tot één raam-cao Heidelberg Nederland, waaronder de bestaande cao’s van de verschillende bedrijfsonderdelen worden gehangen. In verband hiermee zijn in de huidige cao twee studieafspraken gemaakt. Vooral de studie naar een nieuw functiehuis en salarisschalen is een complex traject en kost veel tijd. Daarnaast is er ook nog een studieafspraak voor een generatiepact. Om tot één Heidelberg Cement NL-cao te komen verwachten wij dat er daarnaast ook naar andere arbeidsvoorwaardelijke zaken wordt gekeken. Onze inschatting is dat er voor de zomer 2021 nog geen nieuwe cao-teksten liggen voor een cao Heidelberg Cement NL. Daarbij moeten dan ook de huidige cao-teksten worden geïntegreerd. Nou kan een nieuwe cao voor Heidelberg Cement NL vrij snel tot stand komen als we uit de verschillende cao’s de plussen halen en die opnemen in de nieuwe cao. Wij weten niet of dat ook de insteek is van jullie directie.

Wij vinden het niet wenselijk dat jullie weer lang moeten wachten totdat er een nieuwe cao ligt.
Op 28 januari aanstaande is het volgende overleg gepland met jullie werkgever. We willen voorkomen dat ons voorstel voor een cao Enci, Mebin en Sagrex weer op de lange baan wordt geschoven. Wij gaan er dan ook van uit dat we voor deze datum antwoord van jullie werkgever op ons voorstel voor een overbruggings-cao ontvangen.

Gerard van Cuijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl