Verlenging Sociaal Plan Koninklijke BAM Groep

leeg

Vakbonden CNV Vakmensen, FNV en Het Zwarte Corps verlengen in overleg met de directie het sociaal plan. In de periode, dat de directie uitvoering geeft aan de uitgestippelde strategie blijft het sociaal plan van toepassing. Het sociaal plan trad in werking op 1 december 2020 en eindigt op 31 december 2023.

Verlenging sociaal plan
De berichtgeving over BAM in de media is de laatste tijd wel weer wat positiever te noemen. Na het proces van Reset geeft de BAM-directie nu invulling aan de uitgestippelde strategie. Ook in de komende periode sluit de directie gedwongen ontslagen niet uit. Daarom heeft de directie van BAM twee maanden geleden de vakbonden uitgenodigd om over de verlenging van het sociaal plan te praten. Uitgangspunt hierbij is altijd geweest om tot een goede vangnetconstructie te komen voor de mensen, die tijdens deze reorganisatie ontslag aangezegd krijgen. Na een aantal keren overleg met BAM-vertegenwoordigers te hebben gepleegd, hebben we over de verlenging overeenstemming bereikt. Bijgaand vind je een nieuwe versie van het sociaal plan. Aangezien het sociaal plan niet inhoudelijk is gewijzigd, leggen wij het niet opnieuw ter stemming voor. Vorig jaar was er een ruime meerderheid voor het afsluiten van dit sociaal plan.
Via BAM connect zal jouw werkgever het sociaal plan met alle medewerkers delen, de beste methode om het sociaal plan onder de aandacht van alle medewerkers te brengen.

De inhoud in het kort
Het sociaal plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Voor medewerkers wiens arbeidsplaats verdwijnt is het sociaal plan van toepassing. In een gesprek wordt medewerker uitgelegd dat hij/zij boventallig is, hoe de afspiegeling tot stand is gekomen en hoe het traject er vanaf dat moment uit gaat zien. Uiteraard krijgt de medewerker een bevestigingsbrief van boventalligheid mee.

Vanaf dat moment betekent het concreet dat de medewerker twee mogelijkheden heeft:

Mogelijkheid één is het snelle vertrek: je tekent een beëindigingsovereenkomst, waarna je aan het einde van je opzegtermijn vertrekt. Met ondertekening van deze overeenkomst is het eventuele recht op WW veiliggesteld. Wie voor deze variant kiest krijgt de transitievergoeding mee en daar bovenop een tekengeld van € 2.000,- bruto.

De andere mogelijkheid is te kiezen voor het werk naar werk traject. De medewerker die voor dit traject kiest, krijgt na een informatiebijeenkomst een persoonlijk intakegesprek met het Mobiliteitscentrum. Vanaf dat moment start een traject waarbij medewerker geholpen c.q. begeleid wordt in de zoektocht naar ander werk. De medewerker die in dit traject terechtkomt, heeft recht op een beëindigingsvergoeding. De beëindigingsvergoeding bestaat uit de transitievergoeding verhoogd met de factor 1,5 en eventueel vermeerderd met de dienstjarencompensatie (0,15 over het bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar geldend vanaf 11 dienstjaren).
N.B. De maximale transitievergoeding bedraagt € 86.000,- bruto (in 2022) of een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijk maximum van € 86.000,- bruto. Door verhoging met de factor 1,5 en eventueel vermeerderd met de dienstjarencompensatie kan de beëindigingsvergoeding dus meer bedragen dan de transitievergoeding.

Uiteraard staat ook de gang naar het UWV open op het moment dat medewerker twijfelt aan de juistheid van de afspiegeling. In dat geval zou medewerker indien hij in het gelijk wordt gesteld zijn baan behouden. 

Indien een medewerker vrijgesteld wordt van werk, worden hiervoor geen verlofdagen ingeleverd.

Wat te doen bij boventalligheid of wijziging functie?
Mocht je de melding krijgen dat jouw functie komt te vervallen of dusdanig wijzigt, dat dit gevolgen heeft voor je arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden, neem dan via mail contact op met mij via onderstaand mailadres.

Vragen of nadere informatie gewenst?
Zoals eerder aangegeven is het sociaal plan voor alle medewerkers toegankelijk gesteld via BAM connect. Indien je na het lezen nog vragen hebt ter verduidelijking of meer informatie wenst, dan kun je dit kenbaar maken via r.heins@cnvvakmensen.nl o.v.v. BAM Sociaal Plan.

Voor de goede orde: vragen over wie er voor ontslag in aanmerking komen, kunnen niet worden beantwoord. Die lijst is volgens de wettelijk voorschreven richtlijnen opgesteld en niet bekend bij leden van de OR of de vakbonden.

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads

Deel jouw reactie hier

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error