Onderhandelingsresultaat Cao Waterbouw: breng je stem uit!

Op donderdag 8 april 2021 hebben cao-partijen Waterbouw een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In de daarop volgende dagen is uiteindelijk ook overeenstemming bereikt over de tekstuele vastlegging van de gemaakte afspraken en is ook de cao-commissie Waterbouw (de werkende leden onder de cao) op de hoogte gebracht van het onderhandelingsresultaat. Jij bent nu aan zet om je stem uit te brengen. De stemlink vind je onderaan dit bericht.

Overleg tussen partijen
Ondanks moeilijke omstandigheden (fysiek niet bijeen kunnen komen) hebben cao-partijen intensief met elkaar gesproken over de opgaven waar we als sector voor staan. De gevolgen van de stikstof en PFAS-problematiek in combinatie met COVID-19 raken met name de kleinere bedrijven in de sector en de onzekerheid is groot. Ten gevolge van de vergunningenproblematiek en vertraging van het op de markt brengen van nieuw werk door de opdrachtgevers is die onzekerheid toegenomen.
Daarnaast zijn we met werkgevers volop in gesprek over een goede uitwerking van het pensioenakkoord: een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling, vervroegde uittreding (RVU) en duurzame inzetbaarheid. Vanwege die onzekere marktsituatie en de sectorale middelen die nodig zijn voor de invulling van het pensioenakkoord hebben cao partijen elkaar gevonden in de volgende (beperkt aantal) afspraken.  

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan. In grote lijnen zijn de volgende afspraken gemaakt.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar te weten van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.
Loon en vergoedingen
De lonen worden per 1 april 2021 structureel met 2,5% verhoogd en ook de tarieven voor vergoedingen (zoals genoemd in desbetreffende cao-artikelen) worden per 1 april verhoogd met 2,5%.
Eerder stoppen met werken (RVU)
Samen met werkgevers doen we intensief onderzoek naar de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Hoe kunnen medewerkers op een gezonde manier hun pensioen bereiken? In dit onderzoek is de ambitie om drie jaar eerder toppen met werken mogelijk te maken. Punt is echter dat de uitkomsten van het onderzoek pas rond de zomer van 2021 worden verwacht.
Zo lang willen we echter niet wachten met het maken van een afspraak over een loonsverhoging.

Nieuwe bedrijfstakpensioenregeling
Met de inzet van een externe pensioendeskundige werken we aan de uitwerking van een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling die passend is voor onze sector. Dat is een zeer intensief en complex proces. CNV Vakmensen zal jullie intensief bij de inhoud en voortgang betrekken.

Stemming
Breng je stem uit over dit onderhandelingsresultaat! Je kunt je stem tot woensdag 5 mei 2021 uitbrengen. Klik hier om je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met het volgende webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3gsw8uX  

Toelichting
Heb je de behoefte om een nadere toelichting te ontvangen? Schroom niet en stuur me een e-mail of bel me. Het woord is nu aan jou. Breng dus je stem uit.

Gijs Lokhorst, onderhandelaar Cao Waterbouw
M 06-51202970 / g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

 

Downloads