Al het nieuws

Onderhandelingen Cao Bouw en Infra van start

Op woensdag 3 maart 2021 zijn de onderhandelingen voor jouw nieuwe cao Bouw en Infra met enige vertraging van start gegaan. Tijdens deze eerste onderhandelingsronde zijn de voorstellen persoonlijk overhandigd en inhoudelijk toegelicht. In deze nieuwsbrief benoemen we de hoofdpunten.
Visie, lef en daadkracht gevraagd
Onder dit motto heeft CNV Vakmensen de cao voorstellen aan de werkgeversdelegatie overhandigd. Door een goed pakket aan cao afspraken met ons te maken geef je de werknemers de passende waardering die ze verdienen, werk je aan een beter imago van de sector en schep je een aantrekkelijker beeld en toekomstperspectief binnen de sector. 

Hier kun je de volledige cao voorstellenbrief van CNV Vakmensen terugvinden. Ook de voorstellen van de werkgevers en van het FNV vind je daar terug.

In hoofdlijnen gaat het om de volgende voorstellen:

Looneis
CNV Vakmensen stelt voor de garantielonen per 1 januari 2021 te verhogen met 4%. Daarnaast stelt de bond voor 1% aan te wenden voor duurzame inzetbaarheid (leerrekening en/of bevorderen en stimuleren duurzame inzetbaarheid).

Zwaarwerkregeling UTA
Tijdens de vorige cao onderhandelingen hebben we afspraken gemaakt over een zwaarwerkregeling voor bouwplaats medewerkers. Naar onze mening moet deze regeling ook beschikbaar komen voor uta-medewerkers. Tot op heden zijn werkgevers op geen enkele wijze bereid deze groep medewerkers tegemoet te komen. Ook over onderwerpen als overwerk, reistijd en maximale arbeidsduur per dag willen werkgevers met ons geen afspraken maken voor deze belangrijke groep medewerkers.

Instroom en onderwijs
De komende jaren hebben we veel nieuw personeel nodig in de sector. Om het voor jongeren aantrekkelijk te maken willen we dat de schooldag weer wordt doorbetaald zoals vele jaren het geval is geweest.  Ook willen we de schoolkosten voor leerlingen tot een minimum beperken en daar waar mogelijk als sector financieel bijspringen. Voor werkgevers is dit geen begaanbaar pad. Om te bevorderen dat ouderen weer door werkgevers worden aangenomen stellen we voor werkgevers een financiële tegemoetkoming te geven wanneer ze een oudere in dienst nemen.

Uitzendkrachten
Werkgevers voelen zich niet verantwoordelijk voor het wel en wee van uitzendkrachten in de bouw. CNV Vakmensen vindt dit onacceptabel. Duizenden uitzendkrachten, vaak in de crisisperiode als vaste werknemer in de sector ontslagen, zetten zich al jaren in voor de sector. Het is onze inzet om arbeidsvoorwaardelijke verschillen zoveel mogelijk weg te nemen.

Randvoorwaarde werkgevers
Tijdens deze eerste onderhandelingsronde hebben werkgevers aangegeven dat zij worstelen met grote onzekerheden naar de toekomst. Daarom wil men graag een tweejarige cao met ons afsluiten. Daar willen we over nadenken. Als de te maken afspraken kwalitatief goed genoeg zijn zijn we bereid daar over na te denken.
Let op: werkgevers geven aan tot cao afspraken te willen komen als er met ons een afspraak is te maken over het 'vastklikken' van het huidige premiepercentage voor ons ouderdomspensioen voor de komende twee jaar (2022 en 2023). Werkgevers willen geen verhoging van deze premie, men wil zekerheid over een stabiel niveau voor de komende jaren.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook werknemers regelmatig stellen het 'welletjes te vinden' als het gaat om de hoogte van de pensioenpremie. De komende tijd gaan we leden en werknemers daar concreet op bevragen om het juiste gevoel er bij te krijgen. 

Tot zover deze eerste update over deze eerste onderhandelingsronde.

Vragen of opmerkingen over de voorstellenbrief? Laat het weten. Op www.jeachterban.nl/bouw  kun je het hele cao-traject volgen en meepaten en vragen stellen tijdens elke stap van dit proces.

Denk en praat mee! Geef tijdens het proces van onderhandelingen je mening en advies. Zonder jouw bijdrage zijn we niet in staat de juiste afwegingen te maken en het gaat per slot van rekening over jouw cao! Over jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst.
Ik reken op je steun.

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra 
E g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M 06 51 20 29 70