Bedrijfscao Bruil

Zoals wij in de bijeenkomsten hebben aangegeven zijn we benaderd door Bruil, waarin Bruil aangaf met de vakbonden tot een groep-cao te willen komen voor de mortelbedrijven.

Er zijn nu vier onderhandelingsronden geweest. In het eerste overleg hebben we vooral de voorstellen en brieven van de werkgever en de vakbonden met elkaar uitgewisseld. Bij het tweede overleg hebben we een presentatie gekregen van een extern bureau over een generatieregeling. In het derde overleg hebben voor het eerst de onderhandelingen met elkaar verder verkend. Woensdag 27 maart hebben wij het gesprek over de generatieregeling verder verdiept. Bij beide partijen leeft de wens om te komen tot een cao Bruil. Maar er zijn nog verschillende voorstellen van Bruil en vakbonden die nog ver uit elkaar liggen. Graag ga ik hierop verder op in.

Generatiepact/generatieregeling
Zowel Bruil als de vakbonden willen afspraken maken om oudere werknemers gezond hun pensioen te laten halen. Vanuit de voorstellen van CNV Vakmensen kunt u lezen dat wij voorstellen om afspraken te maken voor een generatieregeling. Deze regeling moet de werknemer recht geven om 1 dag minder te gaan werken tegen inlevering van 10% bruto loon. En waarbij de werknemer zijn pensioen voor 100% opbouwt. De werkgever kan de werknemer niet verplichten om van deze regeling gebruik te maken.

Bruil kan voor een groot gedeelte hierin met ons meegaan, maar geeft ook aan dat de werknemers de mogelijkheid krijgen om dan 3 dagen te gaan werken. Bruil stelt een 60-70-90 regeling voor waarbij je 60% (3 dagen) werkt, 70% salaris krijgt en 90% pensioen opbouwt. Dit zou een forse achteruitgang in je salaris betekenen. Dat kan worden opgevangen door een deel van je pensioen naar voren te halen. Echter, dit betekent wel dat je later minder pensioen krijgt. In deze 60-70-90 variant bouw je de laatste jaren voor je pensionering ook minder pensioen op. Er zijn door Bruil berekeningen gemaakt die ons dit ook laat zien. De komende tijd willen wij de mogelijkheden onderzoeken om de financiële gevolgen voor de deelnemende werknemer in deze regeling te kunnen beperken.

Opleidingsbeleid en Mantelzorg
Zowel vakbonden als Bruil vinden het belangrijk dat werknemers zich ontwikkelen in hun loopbaan. Vanuit de werkgever wordt aangegeven, dat zij opleidingen in de breedste zin van het woord willen stimuleren. Het gaat dan niet alleen om vakinhoudelijke scholing. Het voorgaande sluit goed aan bij de voorstellen die wij hebben gedaan.

Voor werknemers die een mantelzorg taak hebben, willen wij graag afspraken in de cao hebben die werknemer in de gelegenheid stelt om werk en privé goed te kunnen combineren, zodat er een goede balans komt in de belasting van de werknemer. Opdat mantelzorg maatwerk moet zijn, waarbij in het gesprek met Bruil en werknemer gekeken kan worden welke afspraken het beste passen.

Flex/Uitzendkrachten en ZZP-ers
Vanuit de vakbonden vragen wij gelijk loon voor gelijk werk. Dus ook voor uitzendkrachten. Daar waar uitzendkrachten worden ingezet op structureel werk, willen wij ook dat dit leidt tot een vaste baan en dat dus uitzendwerk wordt omgezet in een vaste baan. Bruil geeft aan dat uitzendkrachten beloond worden conform de arbeidsvoorwaarden bij Bruil. Ten aanzien van uitzendwerk en tijdelijke inhuur geeft men aan dat in de praktijk de meeste mensen na 1 jaar een vast dienst verband krijgen bij Bruil. Afgesproken is dat er over dit onderwerp een tekst komt die recht doet aan de huidige praktijk en de wens vanuit de vakbonden dat een vaste baan het uitgangspunt dient te zijn.

Loon

Zoals bekend is de looneis van de vakbonden 5%. Bruil heeft aangegeven op dit moment nog geen loonbod te willen doen, maar komt met een bod wanneer er een evenwichtig pakket aan afspraken komt. Onze eis is helder en daar houden we ons aan vast.

Overige voorstellen
Vanuit Bruil zijn wel een aantal zaken voorgesteld die nu nog in de cao Mortel staan en waar Bruil graag op een andere manier invulling aan wil geven of afscheid van wil nemen. Als CNV Vakmensen hebben we ook een aantal voorstellen opgenomen die jullie graag in de nieuwe cao willen zien. Het gaat dan om een vrij uitgebreide lijst van verschillende zaken. Hieronder noem ik de belangrijkste:

  • Afschaffen van schadevrij rijden. Bruil geeft aan dit een ouderwetse maatregel te vinden en daarbij geldt deze regeling maar voor een deel van het personeel. Vanuit de vakbonden hebben wij aangegeven dat premie voor schadevrij werken een belangrijk punt is voor onze leden, hetgeen wij willen behouden. De premie is op dit moment € 30,31 per maand na ieder kwartaal dat men schadevrij heeft gewerkt.
  • Bruil wil graag dat zowel de Klein Verpakking (Coba) als de locatie Apeldoorn de mogelijkheid hebben voor een 2 ploegenrooster. Vanuit de vakbonden hebben we aangegeven, dat wij graag een voorstel voor een 2 ploegendienst met de bijbehorende toeslagen ontvangen. Daarbij moet ook helder omschreven staan dat de 2 ploegendienst dan alleen van kracht is bij deze afdelingen.
  • Arbeidsduur en werktijden: Bruil wil graag bij een fulltime dienstverband een 5-daagse werkweek en wil liever niet in een werkweek van 36 uur (geldt voor de UTA) naar een werkweek van 4 x 9 uur. Tijdens de sessies in december en januari jongstleden is door werknemers zelf aangegeven, dat zij ook wel graag naar een 4 daagse werkweek willen. In de cao Mortel staat dat op zaterdag en zondag niet wordt gewerkt. Bruil wil dit graag omzetten naar de huidige praktijk, waarin er zo heel af en toe wel op de zaterdag en sporadisch op de zondag wordt gewerkt. Vanuit vakbonden hebben wij aangegeven, dat wat ons betreft zaterdagen en zondagen geen werkdagen zijn. Mensen hebben recht op het weekend. We kijken of we tot een formulering kunnen komen die recht doet aan beide uitgangspunten.
  • Tijd voor Tijd regeling (TvT). Bruil heeft aangegeven dat zij veel waarde hechten aan de huidige TVT-regeling.
  • Ten aanzien van de reiskosten woon-werk verkeer liggen wij nog wel een stuk uit elkaar. Wij vragen € 0,32 per kilometer. Bruil zit beduidend lager. Ten aanzien van de reiskosten voor werkverkeer zitten we wat dichter bij elkaar. Wij vragen wederom € 0,32. Bruil biedt hier € 0,28 per kilometer.
  • Vanuit de achterbanraadpleging hebben we een Fietsplan en tegemoetkoming van de kosten van sportschool/sportvereniging voorgesteld. De werkgever geeft aan al veel te doen op het gebied van vitaliteit en ziet niet veel in deze plannen.
  • Daarnaast wil de Bruil graag afspraken met ons maken over het stuwmeer aan vakantiedagen. Bruil gaf aan dat er een behoorlijke groep werknemers nog veel vakantiedagen heeft staan.

Op 8 april hebben CNV Vakmensen en FNV Bouw en wonen gezamenlijk overleg over deze onderhandelingspunten om een reactie naar Bruil. Graag hoor ik voor 8 april van jullie hoe je denkt over bovenstaande onderhandelingspunten. Op 18 april staat de volgende onderhandelingsronde gepland.

Ik zie jullie reactie graag tegemoet.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl