Uitnodiging achterbanraadpleging Van Oord

Vakbonden nodigen jullie uit voor een gezamenlijke achterbanraadpleging op maandag 13 juli waarin wij ingaan op de voorgenomen reorganisatie bij Van Oord.

Gezamenlijke achterbanraadpleging
Deze vindt plaats op maandagmiddag 13 juli 2020. Locatie en tijdstip volgen nog. Reserveer de datum vast in jouw agenda. Laat ondergetekende uiterlijk woensdagmiddag 8 juli weten of je komt. Je kunt als lid een introducée meenemen. Meld dan wel jezelf en de introducée even aan.
Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de voorgenomen reorganisatie. Hoe kijken jullie daar tegen aan? Ook het sociaal plan komt aan de orde. Wat zijn voor jullie belangrijke onderdelen in een sociaal plan. Graag tot maandag 13 juli.

Stand van zaken 
Op donderdag 2 juli vond bij Van Oord het vervolgoverleg plaats over de voorgenomen reorganisatie. Op de agenda stonden de volgende punten: 
- Berijfseconomische noodzaak
- Hoofdlijnen sociaal plan
- Communicatie/uitnodiging achterban.

Bedrijfseconomische noodzaak 
Op maandag 29 juni 2020 zijn wij door Van Oord geïnformeerd over de voorgenomen herstructurering. De voorgenomen herstructurering heeft een enorme impact voor de organisatie. Niet alleen voor de werknemers, die getroffen worden door gedwongen ontslag, maar ook voor o.a.:
- de organisatie als geheel;
- de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd;
- de medewerkers, die achterblijven in het bedrijf; vanwege het vertrek van collega’s en het niet invullen van vacatures zien zij zich geconfronteerd met een forse toename van de werkdruk.

Een vraag die daarbij rijst is waarom is er gekozen voor een fasering van beëindiging dienstverbanden (vloot/kantoor). In hoofdlijnen werd aan vakbonden de bedrijfseconomische situatie belicht. 
Om mee te kunnen werken aan de tot stand koming van een sociaal plan is essentieel, dat vakbonden er van overtuigd worden, dat de verregaande ingreep in het personeel noodzakelijk is en dat derhalve, als er maatregelen nodig zijn niet volstaan kan worden met beperktere maatregelen.
CNV Vakmensen wil zich zelf een oordeel kunnen vormen over de nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie. Daarvoor is meer inzicht vereist in de financiële gegevens/orderportefeuilles van zowel de personeels BV. als de werkmaatschappijen. CNV Vakmensen hecht in dit verband ook aan een goede samenwerking met de ondernemingsraad. 

Daarnaast wil CNV Vakmensen vernemen welke maatregelen door de directie getroffen zijn om het verdwijnen van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast aanvullende informatie heeft CNV Vakmensen tijd nodig om de stukken te bestuderen en de achterban te raadplegen. Het raadplegen van de achterban betreft niet enkel het sociaal plan, maar ook de zienswijze van de achterban t.o.v. de voorgenomen reorganisatie. Volgende week staat met de directie een vervolgoverleg gepland, waarin de financiële cijfers nader toegelicht worden.

Sociaal Plan hoofdlijnen 
Afgelopen week ontvingen wij van de directie in concept een sociaal plan. Als schot voor de boeg hebben vakbonden op hoofdlijnen op het sociaal plan gereageerd. Belangrijke punten die genoemd worden, zijn o.a.:
-CNV Vakmensen vindt dat het sociaal plan niet alleen moet gelden voor medewerkers met een vast contract, maar ook voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.
-CNV Vakmensen hecht aan een maximale inspanning van Van Oord om mensen intern dan wel extern van werk naar werk te begeleiden. De omvang van het pakket qua begeleiding, tijd en geld moet robuust zijn.
-Goede beëindigingsvergoedingen. 

Communicatie achterban 
We hebben aan de directie laten weten dat wij op korte termijn onze achterban willen raadplegen. Wij willen met jullie spreken over de voorgenomen reorganisatie en de inhoud van het sociaal plan. En we willen van jullie weten hoe jullie tegen de voorgenomen reorganisatie aan kijken en wat belangrijke punten zijn voor het sociaal plan. 
Graag tot maandag 13 juli!
 
Mede namens Gijs Lokhorst, bestuurder CNV Vakmensen
Robbim Heins,
bestuurder CNV Vakmensen 
E r.heins@cnvvakmensen.nl 
M 06 5160 1987