Stem over het onderhandelingsresultaat Bouw&Infra!

Afgelopen maandag 29 juni hebben we een onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra bereikt. Daar hebben wij dinsdag al een korte nieuwsbrief over gestuurd. In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de afspraken.

Vanwege PFAS, Stikstof en Corona zijn de onderhandelingen meermaals uitgesteld. Hoewel de problemen nog niet zijn opgelost en de gevolgen nog niet duidelijk zijn, hebben partijen er alles aan gedaan om toch tot een cao te komen. Belangrijk, want de uitdagingen voor de sector zijn groot. Er moeten betaalbare woningen komen, er moeten investeringen plaatsvinden in de infrastrucuur zodat Nederland bereikbaar en veilig blijft. Niet in de laatste plaats ligt er nog een enorme uitdaging als het gaat om de energietransitie.

Partijen gaan een stevig stimuleringspakket uitwerken om vakkrachten voor de sector te behouden, leren en ontwikkelen te stimuleren en de instroom te bevorderen. We gaan samen optrekken om negatieve effecten van PFAS, stikstof en Corona te bestrijden. De sector maakt hier het benodigde geld voor beschikbaar.

Gezien de uitzonderlijke situatie hebben partijen besloten het aantal onderwerpen binnen een af te sluiten cao te beperken.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Na de zomer starten de voorbereidingen richting de onderhandelingen over een cao voor 2021.

Loons- en salarisverhoging

 • Per 1 december 2020 (periode 13) wordt het vast overeengekomen loon/salaris structureel verhoogd met 2%
 • Per 1 december 2020 heeft de werknemer recht op een eenmalige bruto uitkering van €350,-

Je moet dan wel op 29 juni 2020 (datum onderhandelingsresultaat) een dienstverband hebben in de zin van de Cao Bouw & Infra. De betaling moet uiterlijk in de maand december plaatsvinden.

Waarom nu pas per 1 december?
Partijen willen zeker weten dat iedere werknemer de loonsverhoging en de eenmalige uitkering ontvangt. Dan is het vereist dat de cao Algemeen Verbindend is verklaard (AVV) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het proces om AVV te verkrijgen duurt enkele maanden.

Zwaar werk: regeling eerder stoppen met werken
CNV Vakmensen heeft veel verzoeken ontvangen om volop in te zetten op een ‘zwaar werk regeling’. Dit heeft geleid tot de volgende afspraken:

 • cao-partijen sluiten aan op de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt: de bouwplaats werknemer krijgt het recht maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.
 • Deze regeling geldt helaas niet voor uta-werknemers. De bond gaat zich de komende onderhandelingen voor 2021 maximaal inzetten om een regeling voor uta-werknemers te realiseren.
 • Instroom in deze zwaar werk regeling is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Deze maximumtermijn is opgenomen in het pensioenakkoord en is de maximale termijn die fiscaal door de overheid is gefaciliteerd.
Recht op deelname aan de regeling bestaat voor de werknemer die:
 • direct voorafgaand aan deelname bouwplaats werknemer is in de zin van de Cao Bouw & Infra en
  op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 bouwplaats werknemer is in de zin van de Cao Bouw & Infra en
 • van de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar als werknemer in de zin van de Cao Bouw & Infra heeft gewerkt (perioden van max. 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd).
Wat ontvang je als werknemer op basis van deze regeling?
De deelnemer aan de regeling ontvangt een (bruto) uitkeringsbedrag van 21.200 euro per jaar. Een kortere periode betekent een naar rato lager bedrag.
 • Als je als werknemer rechten/aanspraken hebt opgebouwd in het kader van de aanvullingsregeling 55- deze niet in mindering op het uitkeringsbedrag worden gebracht. Komt dus bovenop het genoemde bedrag van €21.200,-. Ongeveer 75% van de oudere werknemers heeft 55- aanspraken.
 • Genoemde 55- regeling per 1 januari 2021 komt te vervallen. De premievrijval, ongeveer 3,5%, komt ten goede aan werknemers.
 • Partijen hebben afgesproken dat premieverhogingen per 1 januari 2021, die de premie ouderdomspensioen (bpf BOUW) van 22,2% overstijgen op basis van 50-50 worden verdeeld. Dit zal leiden tot een geringe lastenstijging voor de werknemer.

De kosten van de zwaar werk regeling worden gefinancierd door middel van:

 • Een collectieve werkgeverspremie.
 • Een bijdrage uit het Aanvullingsfonds: het gebruik van deze regeling brengt een daling van de ERVD-lasten van het Aanvullingsfonds met zich mee. Deze besparing zal worden ingezet voor financiering van deze regeling.
 • Overheidssubsidie zoals opgenomen in het pensioenakkoord.
 • Werkgevers betalen de gemiddelde premie van 2,6% over die 5 jaar jaarlijks. In 2021 is de geraamde premie 3,8% bij maximale aanspraak.
 • Cao-partijen leggen nadere uitvoeringstechnische aspecten vast in een reglement.

Deze zwaar werk regeling is onder voorbehoud van de totstandkoming van het pensioenakkoord. Dus als het pensioenakkoord niet door alle partijen wordt goedgekeurd is deze regeling van tafel.

Tijdspaarfonds
Het is de uitdrukkelijke wens van werkgevers om het Tijdspaarfonds op te heffen. CNV Vakmensen wil dat niet. Afgesproken is een extern onderzoek te laten plaatsvinden onder werkgevers en werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre werkgevers en werknemers hechten aan het Tijdspaarfonds.

Leerrekening
Investeren in kennis en loopbaan vinden cao-partijen belangrijk. Om leren en ontwikkelen te stimuleren haken cao-partijen graag aan bij het ontwerp van de leerrekening zodat werkgevers en werknemers optimaal gebruik kunnen maken van de geboden faciliteiten.

Duurzame inzetbaarheid
DIA-adviesgesprek door bedrijven
Met ingang van 1 januari 2021 starten cao partijen een pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’. Bedrijven die deelnemen aan deze pilot kunnen, onder door cao partijen nader te stellen voorwaarden, zélf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek en ontvangen hiervoor een vergoeding ter hoogte van de kosten van het door de pariteit gefaciliteerde DIA-adviesgesprek. Het gaat dus niet om de PAGO maar om het DIA gesprek (duurzame inzetbaarheidsanalyse).

Wat is de mening van de cao commissie?
Op 2 juli heeft de cao commissie van CNV Vakmensen intensief gesproken over de inhoud van het onderhandelingsresultaat.

De commissie betreurt het dat het onderhandelingsproces vanaf november is ontregeld door onvoorziene omstandigheden en is er van overtuigd dat dit met name een negatief effect heeft gehad op de hoogte van de loonparagraaf in het onderhandelingsresultaat.
Rekening houdend met die bijzondere en onvoorziene omstandigheden en de overige gemaakte afspraken in het onderhandelingsresultaat is de commissie van mening dat de hoogte van de loonafspraak acceptabel is. Ook gelet op de ontwikkelingen om ons heen in andere sectoren.

De commissie juicht de afspraken over de ‘zwaar werk regelingtoe, inhoudelijk en de wijze van bekostiging. Wel betreurt de commissie het dat werkgevers op geen enkele wijze bereid zijn geweest een regeling voor uta-werknemers te treffen. Naar mening van de commissie moet dit onderdeel één van de speerpunten van inzet zijn voor de komende onderhandelingen.

De commissie is positief over de vrijval van de premie 55- die ten goede komt aan werknemers.

De commissie onderschrijft de noodzaak van een stevig stimuleringspakket. Vakkrachten moeten worden behouden en instroom moet worden bevorderd.

De commissie onderstreept de afspraak over de leerrekening. CNV Vakmensen moet bij partijen aandringen op extra gelden die de bewustwording van leren en ontwikkelen bevorderen.

Onderzoek naar de wensen en behoeften onder werkgevers en werknemers aangaande de toekomst van het Tijdspaarfonds wordt toegejuicht. Er moet duidelijkheid komen.

Alles overziend, gelet op alle feiten en (bijzondere) omstandigheden legt de cao commissie het bereikte resultaat positief aan de leden voor en adviseert de leden in te stemmen met het resultaat.

Dringend beroep wordt op partijen gedaan na de zomer zo spoedig mogelijk de besprekingen voor 2021 te starten.

Jouw stem!
CNV Vakmensen onderhandelt de werknemers, dus namens jou. Jouw stem over dit resultaat is dus van belang. Dit wordt een cao als de meerderheid van de leden instemt. Stemt de meerderheid tegen, dan moeten we terug naar de onderhandelingstafel. Stemmen kan tot 12 juli!

>>> KLIK HIER OM TE STEMMEN<<<

Krijg jij deze nieuwsbrief op papier? Ga dan naar www.jeachterban.nl/bouw om je stem uit te brengen

Blijf meedenken en meepraten
Op Je Achterban kun je alle ontwikkelingen van het cao onderhandelingstraject volgen. Ook kun je met elkaar in discussie gaan en je mening geven via www.jeachterban.nl/bouw

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw & Infra
E.: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 29 70