Jaarmodel Van Werven

Het jaarmodel 2020/2021 bij uw werkgever is ondertussen afgelopen, de afgesproken looptijd was immers een jaar.

Uw werkgever is wederom gevraagd of het jaarmodel bevalt en of hij deze wenst voort te zetten. De reactie daarop was duidelijk. Het jaarmodel bevalt goed en uw werkgever wil het graag ongewijzigd voortzetten. Met dien verstande dat het artikel over Corona niet meer van toepassing is op het jaarmodel 2021/2022.  

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij zullen/kunnen pas instemmen als onze achterban ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verleent. 

Daarom het dringende verzoek om bijgaand stemformulier uiterlijk 25 februari  2021 aan ondergetekende retourneren. 

U kunt het stemformulier versturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Of per email naar w.timmer@cnvvakmensen.nl

Het uitbrengen van uw stem is belangrijk om als CNV Vakmensen inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarmodel is. 

Bijgaand treft u hierbij het door uw directie voorgestelde jaarmodel. 

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-5120 2957 
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl  

 

Downloads