Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Adoptieverlof

Als je een kind adopteert of een pleegkind opneemt in je gezin, dan heb je recht op verlof zonder behoud van loon. Dit wordt adoptieverlof of pleegzorgverlof genoemd. Beide ouders kunnen adoptieverlof opnemen. Meer informatie over Adoptieverlof

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. Vanaf je 65e heb je recht op de AOW-uitkering. Meer informatie over Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, in het kort AWBZ, is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s. Iedereen die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg. Meer informatie over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

AOW en wonen in het buitenland

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. Wanneer je in het buitenland hebt gewoond, ontvang je minder AOW. Voor ieder jaar dat je tussen je 15e en 65e niet in Nederland hebt gew...Meer informatie over AOW en wonen in het buitenland

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door inspecties in bedrijven ziet de Arbeidsinspectie erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels rondom werk. Denk aa...Meer informatie over Arbeidsinspectie

Arbeidsongeschiktheid

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, ben je mogelijk arbeidsongeschikt. In dat geval kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sinds 1 januari 2006 is dit geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA ...Meer informatie over Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Een arbeidsovereenkomst wordt soms ook wel loondienst, dienstverband, contract of dienstbetrekking genoemd. De werknemer is in dienst van de werkgever en is ve...Meer informatie over Arbeidsovereenkomst

Arbeidstijd

Volgens de arbeidstijdenwet zijn er maxima verbonden aan het aantal uren dat je in een periode mag werken (je arbeidstijd). Voor bepaalde sectoren zijn uitzonderingen hierop mogelijk. Die zijn vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit. Voor de a...Meer informatie over Arbeidstijd

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je mag werken per dag en per week, en wanneer je recht hebt op rusttijd en pauze. De regels in de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers van achttien jaar en ouder. Voor kinderen onder de 16 en jongeren ...Meer informatie over Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet en CNV Vakmensen

Sinds 1 april 2007 geldt er in Nederland een nieuwe Arbeidstijdenwet, die als basis dient voor arbeidstijdenbesluiten. Duidelijk is dat deze arbeidstijdbesluiten (bijvoorbeeld van de vervoersector) minder in aantal en ook minder in omvang zij...Meer informatie over Arbeidstijdenwet en CNV Vakmensen

Arbeidstijdenwet: aanwezigheidsdienst

Naast consignatie en de bereikbaarheidsdienst is er een andere vorm van bereikbaar zijn geregeld, namelijk de aanwezigheidsdienst. In geval van een aanwezigheidsdienst moet je wel op de werkplek blijven, bijvoorbeeld in de zorg of bij de bran...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: aanwezigheidsdienst

Arbeidstijdenwet: afwijken van de wet

Het is mogelijk om onder omstandigheden bij collectieve regeling (de cao) van bepaalde normen in de Arbeidstijdenwet af te wijken. Als in de cao een krappere norm staat omschreven dan in de Arbeidstijdenwet, dan geldt voor de werknemer de nor...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: afwijken van de wet

Arbeidstijdenwet: arbeidstijd

Volgens de arbeidstijdenwet zijn er maxima verbonden aan het aantal uren dat je in een periode mag werken. Voor bepaalde sectoren zijn uitzonderingen hierop mogelijk. Die zijn vastgelegd in eht Arbeidstijdenbesluit. Voor de arbeidstijd gelden...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: arbeidstijd

Arbeidstijdenwet: bereikbaarheidsdienst of consignatie

Er gelden speciale regels voor het geval je niet op de werkplek aanwezig bent en je werkgever je bij onvoorziene omstandigheden kan oproepen om aan het werk te gaan. In de Arbeidstijdenwet heet dit consignatie. Vergelijkbaar met consignatie i...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: bereikbaarheidsdienst of consignatie

Arbeidstijdenwet: nachtdienst

In de Arbeidstijdenwet zijn strenge regels voor nachtdiensten vastgelegd. Er is sprake van een nachtdienst als je tijdens een dienst meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 uur ’s-nachts en 6.00 uur ’s-ochtends. Voor nachtdiensten gelden strengere ...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: nachtdienst

Arbeidstijdenwet: naleving door werkgever

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de Arbeidstijdenwet na te leven. Maar je moet er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet worden overschreden. Je werkgever kan n...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: naleving door werkgever

Arbeidstijdenwet: rusttijd en pauze

In de Arbeidstijdenwet is niet alleen vastgelegd hoeveel uren je mag werken, maar ook op hoeveel rusttijd daartussen hoeveel pauze je recht hebt. Na een werkdag mag je 11 aaneengesloten uren niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 ...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: rusttijd en pauze

Arbeidstijdenwet: werken op zondag

Een van de uitgangspunten van de wet is dat je op zondag niet hoeft te werken, tenzij je werkgever dit met je heeft afgesproken. Hij mag dit overigens alleen doen als het soort werk het werken op zondag noodzakelijk maakt. Bijvoorbeeld in de ...Meer informatie over Arbeidstijdenwet: werken op zondag

Arbeidsvoorwaarden

Bij arbeidsvoorwaarden wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire voorwaarden. Vooral die laatste term in niet bij iedereen bekend. Primaire arbeidsvoorwaarden Deze voorwaarden hebben betrekking op de wttelijk...Meer informatie over Arbeidsvoorwaarden

Arbocatalogus

De arbowet schrijft niet meer voor hoe de doelvoorschriften uit diezelfde wet moeten worden bereikt. Werkgevers en werknemers in een sector kunnen zelf in een arbocatalogus opschrijven hoe dat volgens hen het beste kan. Na toetsing door de In...Meer informatie over Arbocatalogus

Arbodienst

Iedere werkgever moet een gecertificeerde arbodienst inschakelen. Deze dienst helpt de werkgever met zijn arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Sommige bedrijven, vaak de grotere, hebben een eigen arbo-dienst. Andere bedrijven hebben...Meer informatie over Arbodienst

Assurantiebelasting

1. Wat is assurantiebelasting? Assurantiebelasting is de belasting die wordt geheven op verzekeringen. 2. Betaal ik deze belasting over elke verzekering die ik afsluit? Nee, een aantal verzekeringen zijn vrijgesteld, zoals: transportverzekeri...Meer informatie over Assurantiebelasting

Auto als loon

Als je werkgever je een auto ter beschikking stelt, kan dat gelden als loon in natura (je auto als loon). Een auto die door je werkgever ter beschikking is gesteld uitsluitend met het oog op het verrichten van werkzaamheden in het kader van h...Meer informatie over Auto als loon

Auto en arbeidsongeschiktheid

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, kan dat gevolgen hebben voor je auto van de zaak met ongelimiteerd privégebruik. Of je je auto moet inleveren, hangt af van wat er in de autoregeling staat over arbeidsongeschiktheid. Autoregeling In de mee...Meer informatie over Auto en arbeidsongeschiktheid

Auto en belasting (privégebruik)

Bijtelling bij privégebruik auto Als je privé gebruik maakt van je auto van de zaak, moet je normaal gesproken een fiscale bijtelling (belasting) betalen. Uitgangspunt voor de fiscale bijtelling van een auto van de zaak is de cataloguswaarde ...Meer informatie over Auto en belasting (privégebruik)

Auto en belasting (zakelijk gebruik)

Voor een auto van de zaak betaal je normaal gesproken bijtelling (belasting) als je de auto ook privé gebruikt. Die loonbijtelling is ten minste 25 procent van de cataloguswaarde van de auto. Voor bepaalde milieuvriendelijke auto's geldt een ...Meer informatie over Auto en belasting (zakelijk gebruik)

Auto en eigen bijdrage

Wanneer je een auto van de zaak ook privé mag gebruiken, betaal je daarvoor een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage mag je aftrekken van je fiscale bijtelling. Het mag echter niet zo zijn dat de eigen bijdrage voor je auto van de zaak zo groot...Meer informatie over Auto en eigen bijdrage

Auto en gebruik door derden

Wanneer je een auto van de zaak hebt, mag niet zomaar iedereen in die auto rijden. Of dit mag bepaalt je werkgever. Hij moet toestemming verlenen als iemand anders dan jijzelf in de auto van de zaak wil gaan rijden. Autogebruik door derden Ve...Meer informatie over Auto en gebruik door derden

Auto en pensioengrondslag

Wanneer je een auto van de zaak hebt, kan dat effect hebben op je pensioengrondslag. Het privégebruik van de auto van de zaak kan in bepaalde gevallen beschouwd worden als loon in natura. Je krijgt dan je auto als loon. Uit een procedure bij ...Meer informatie over Auto en pensioengrondslag

Auto van van de zaak (bedrijfsauto)

Als je werkgever je een auto ter beschikking stelt, is dat dan loon in natura? Niet altijd. Als de bedrijfsauto puur bedoeld is om je werk te kunnen uitvoeren, dan is het geen loon. Privégebruik Er is wel sprake van loon als je de auto van de...Meer informatie over Auto van van de zaak (bedrijfsauto)

Auto: schade en boetes

Je kunt in je eigen auto of in die van je werkgever kosten maken door ongevallen en/of verkeersovertredingen. Maar wanneer betaalt je baas de kosten? Belangrijk is hierbij de vraag of er sprake was van opzet of roekeloosheid en of je aan het ...Meer informatie over Auto: schade en boetes

Autowaarde

Onder de waarde van de auto wordt verstaan: Voor een personenauto: de catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen). Voor een bestelauto: de catalogusprijs inclusief btw. Voor een personenauto of bestela...Meer informatie over Autowaarde