Vrije dagen

CNV Info: 030 75 11 007
 
Ga naar sector Bouw

Cao Bouwnijverheid over vrije dagen

Verlofregeling cao Bouwnijverheid

De verlofdagenregeling van de cao Bouwnijverheid hangt nauw samen met het Tijdspaarfonds Bouw. Een aantal verlofdagen wordt in het Tijdspaarfonds gespaard. Dit geeft je meer zeggenschap en keuzevrijheid over je verlofdagen. De werkgever stort bij elke loonbetaling een evenredig deel van de volgende bedragen op jouw rekening:

 • de geldswaarde van 5 bovenwettelijke vakantiedagen (jongeren tot 18 jaar 9 dagen)
 • de geldswaarde van 10 vrij opneembare roostervrije dagen (voor uta-werknemers 5 ATV-dagen)
 • de geldswaarde van 3 kortverzuimdagen

Over het algemeen geldt: wanneer een verlofdag niet in het Tijdspaarfonds is gestort, betaalt je werkgever over deze dag het loon door.  

Voor bouwplaatswerknemers van 55 jaar en ouder met een vierdaagse werkweek stort de werkgever alleen de vakantietoeslag en de 3 kort verzuimdagen.
Daarnaast stort de werkgever 8% vakantietoeslag in het Tijdspaarfonds.

Lees meer over Tijdspaarfonds>>


Vakantiedagen bouwplaatswerknemers

 

aantal vakantiedagen per jaar *

leeftijd

wettelijk      

bovenwettelijk       

55-plus       

totaal

tot 18 jaar

20

9

29

18 t/m 54 jaar

20

5

25

55 t/m 59 jaar

20

5

10

35

60 jaar of ouder       

20

5

13

38

De in de tabel genoemde aantallen gelden voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week, die het hele jaar bij de werkgever in dienst is. Opgebouwde vakantiedagen blijven maximaal 5 jaar lang voor de werknemer beschikbaar.

*De genoemde aantallen gelden alleen voor de werknemer die vóór het begin van het jaar ten minste de daarbij genoemde minimumleeftijd heeft bereikt. De werknemer die deze leeftijd pas tijdens het jaar bereikt, heeft recht op een aantal dagen naar rato.


Vakantiedagen uta-werknemers

 

aantal vakantiedagen per jaar *

leeftijd

wettelijk      

bovenwettelijk       

55-plus       

totaal

tot 18 jaar

20

7

27

18 t/m 54 jaar

20

5

25

55 t/m 59 jaar

20

5

9

34

60 jaar of ouder       

20

5

11

36

De in de tabel genoemde aantallen gelden voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week, die het hele jaar bij de werkgever in dienst is. Opgebouwde vakantiedagen blijven maximaal 5 jaar lang voor de werknemer beschikbaar.

*De genoemde aantallen gelden alleen voor de werknemer die vóór het begin van het jaar ten minste de daarbij genoemde minimumleeftijd heeft bereikt. De werknemer die deze leeftijd pas tijdens het jaar bereikt, heeft recht op een aantal dagen naar rato.


Kort verzuim

De cao geeft de werknemer het recht in de volgende situaties onbetaald vrijaf te nemen (‘kort verzuim’). Hiervoor stort de werkgever 3 dagen in het Tijdspaarfonds

 • feestelijke familiegebeurtenissen, zoals huwelijk, bevalling van de partner en jubilea;
 • bijzondere familieomstandigheden, zoals ziekte of overlijden van een huisgenoot of (ander) familielid;
 • verhuizing;
 • (militaire) keuring of herkeuring;
 • bezoek aan een tandarts, huisarts of specialist;
 • poliklinische dagbehandeling;
 • opname en ontslag van een huisgenoot in of uit het ziekenhuis;
 • voorbereidingscursus voor pensionering;
 • verkiezingen;
 • examens (bijvoorbeeld voor vakdiploma);
 • inschrijving bij het UWV WERKbedrijf en een sollicitatie in verband met aangekondigd ontslag;
 • vergaderingen of studiebijeenkomsten van zijn werknemersorganisatie, waarvoor de werknemer persoonlijk is uitgenodigd. 


Officiële vrije dagen

Iedere werknemer heeft recht op betaald verlof tijdens de erkende algemene en erkende christelijke feestdagen, te weten de beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Dit geldt ook voor de dag die als Koninginnedag wordt gevierd. Wanneer bij ploegendienst op deze dagen wordt gewerkt, zal ter compensatie op een andere dag vrijaf worden gegeven.

5 Mei
Sinds 1990 is 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag. Maar dat betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De regering heeft gepaald dat werkgevers en werknemers hierover zelf een regeling moeten treffen. Cao-partijen Bouw hebben geen regeling getroffen voor deze dag. Het staat dus niet in de cao. Bouwend Nederland adviseert voor 5 mei  2010 een vrije dag. Invulling wordt aan de werkgever overgelaten. Zaak dus om de werkgever aan te spreken op het advies van Bouwend Nederland.

CNV Vakmensen:
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-bouw/vrije-dagen/

© CNV Vakmensen